Welsh Liberal Democrat Education Secretary Kirsty Williams is investing an extra £4.2m to support the teaching and learning of Welsh and subjects through the medium of Welsh.
A new one-year pilot sabbatical scheme course for primary teachers to develop their Welsh-language skills will be delivered. This new pilot will be added to the range of sabbatical scheme courses currently delivered across Wales.
Additional money will also be provided to Regional Education consortia to undertake a programme of work which will include mapping the Welsh language skills of the workforce; mentoring and school-to-school support; and providing a programme of Welsh language professional learning for practitioners.
Welsh Lib Dem Spokesperson for the Welsh Language, Cadan ap Tomos said;
"I am delighted that it is the Welsh Liberal Democrats making the Welsh language a key part of ensuring that we have a confident, supported, and skilled workforce which has the tools necessary to prepare our children and young people for the future.
"By ensuring that our teachers are confident in using the Welsh language in a range of different environments, we can provide all children in all schools the opportunity to develop their Welsh language skills and the opportunities which come as a result.
"It is essential that we provide every child with the opportunity to succeed and the ability to take full advantage of the opportunities around them, and that is what Kirsty Williams is delivering in Government."
Education Secretary Kirsty Williams said:
“Developing a teaching workforce to teach Welsh and deliver education through the medium of Welsh is essential in creating more Welsh speakers and will be a priority over the next five years.
“This means planning to support the development of teachers and assistants and expanding the sabbatical scheme and other professional learning opportunities for the present workforce. Well crafted and delivered professional development is important because it delivers benefits to the individual, their profession and the public.”
“This investment aligns with our proposals for new teaching standards in Wales which will provide opportunities for teachers to develop their skills throughout their career to meet the needs of the education system.”
£4.2m i hybu addysgu’r Gymraeg - ymateb Dem Rhydd Cymru
Mae'r Ysgrifennydd Addysg dros Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirsty Williams yn buddsoddi £4.2 ychwanegol er mwyn roi hwb i addysgu a dysgu Cymraeg a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.
Bydd cwrs blwyddyn newydd ar ffurf cynllun sabothol yn cael ei gynnig fel cynllun peilot i athrawon cynradd ddatblygu eu sgiliau Cymraeg. Bydd y cynllun peilot hwn yn ychwanegol at yr amryw gyrsiau sabothol sy’n cael eu cyflwyno ledled Cymru ar hyn o bryd.
Bydd arian ychwanegol hefyd yn cael ei roi i’r consortia addysg rhanbarthol er mwyn ymgymryd â rhaglen o waith a fydd yn cynnwys mapio sgiliau Cymraeg y gweithlu; mentora a chynnig cymorth rhwng ysgolion a’i gilydd; a darparu rhaglen o ddysgu proffesiynol Cymraeg i ymarferwyr.

Dywedodd llefarydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros yr iaith Gymraeg, Cadan ap Tomos;
“Rydw i wrth fy modd mai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru sy’n rhoi’r iaith Gymraeg fel rhan annatod o sicrhau gweithlu hyderus sydd â’r adnoddau angenrheidiol i baratoi ein plant a phobl ifanc at y dyfodol.
“Trwy sicrhau bod ein hathrawon yn hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg mewn amryw o sefyllfaoedd, gallwn ddarparu pob plenty ymhob ysgol gyda’r cyfle i ddatblygu sgiliau ieithyddol a manteisio ar y cyfleoedd sy’n dod yn ei sgil.
“Mae’n hanfodol ein bod yn rhoi pob cyfle i bob un plentyn lwyddo a chael y gallu i gymryd mantais o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt. Dyna beth mae Kirsty Williams yn ei wneud fel rhan o’r Llywodraeth.”
Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams:
“Mae datblygu gweithlu o athrawon i addysgu’r Gymraeg ac i gyflwyno addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol i greu mwy o siaradwyr Cymraeg a bydd yn flaenoriaeth dros y pum mlynedd nesaf.
“Mae hyn yn golygu cynllunio er mwyn cefnogi datblygiad athrawon a chynorthwywyr ac ehangu’r cynllun sabothol a chyfleoedd dysgu proffesiynol eraill ar gyfer y gweithlu sydd gennym ar hyn o bryd. Mae datblygiad proffesiynol sydd wedi’i lunio a’i gyflwyno’n dda yn bwysig gan fod iddo fanteision i’r unigolyn a hefyd i’r proffesiwn a’r cyhoedd.
“Mae’r buddsoddiad yma yn alinio gydag ein cynigion am safonau addysg newydd fydd yn rhoi cyfle i athrawon ddatblygu eu sgiliau drwy gydol eu gyrfa i fodloni anghenion y system addysg.”

You may also be interested in these articles:

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Upcoming FE Events

Advertiser Skyscrapers

Newsroom Activity

FE News: The Future of Education News Channel had a status update on Twitter 2 days ago

RT @FENews: NGWLive: Network Rail: NGWLive: Network Rail https://t.co/zqS6YwqgxP
View Original Tweet

FE News: The Future of Education News Channel had a status update on Twitter 2 days ago

City of London Corporation provides Square Mile schoolchildren with food vouchers during half term break:… https://t.co/QilxKc8yaD
View Original Tweet

Latest Education News

Further Education News

The FE News Channel gives you the latest education news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation and the #FutureofWork.

Providing trustworthy and positive Further Education news and views since 2003, we are a digital news channel with a mixture of written word articles, podcasts and videos. Our specialisation is providing you with a mixture of the latest education news, our stance is always positive, sector building and sharing different perspectives and views from thought leaders, to provide you with a think tank of new ideas and solutions to bring the education sector together and come up with new innovative solutions and ideas.

FE News publish exclusive peer to peer thought leadership articles from our feature writers, as well as user generated content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of the latest education news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, podcasts with leading experts and thought leaders, webinars, video interviews and Further Education news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

Every week FE News has over 200 articles and new pieces of content per week. We are a news channel providing the latest Further Education News, giving insight from multiple sources on the latest education policy developments, latest strategies, through to our thought leaders who provide blue sky thinking strategy, best practice and innovation to help look into the future developments for education and the future of work.

In May 2020, FE News had over 120,000 unique visitors according to Google Analytics and over 200 new pieces of news content every week, from thought leadership articles, to the latest education news via written word, podcasts, video to press releases from across the sector.

We thought it would be helpful to explain how we tier our latest education news content and how you can get involved and understand how you can read the latest daily Further Education news and how we structure our FE Week of content:

Main Features

Our main features are exclusive and are thought leadership articles and blue sky thinking with experts writing peer to peer news articles about the future of education and the future of work. The focus is solution led thought leadership, sharing best practice, innovation and emerging strategy. These are often articles about the future of education and the future of work, they often then create future education news articles. We limit our main features to a maximum of 20 per week, as they are often about new concepts and new thought processes. Our main features are also exclusive articles responding to the latest education news, maybe an insight from an expert into a policy announcement or response to an education think tank report or a white paper.

FE Voices

FE Voices was originally set up as a section on FE News to give a voice back to the sector. As we now have over 3,000 newsrooms and contributors, FE Voices are usually thought leadership articles, they don’t necessarily have to be exclusive, but usually are, they are slightly shorter than Main Features. FE Voices can include more mixed media with the Further Education News articles, such as embedded podcasts and videos. Our sector response articles asking for different comments and opinions to education policy announcements or responding to a report of white paper are usually held in the FE Voices section. If we have a live podcast in an evening or a radio show such as SkillsWorldLive radio show, the next morning we place the FE podcast recording in the FE Voices section.

Sector News

In sector news we have a blend of content from Press Releases, education resources, reports, education research, white papers from a range of contributors. We have a lot of positive education news articles from colleges, awarding organisations and Apprenticeship Training Providers, press releases from DfE to Think Tanks giving the overview of a report, through to helpful resources to help you with delivering education strategies to your learners and students.

Podcasts

We have a range of education podcasts on FE News, from hour long full production FE podcasts such as SkillsWorldLive in conjunction with the Federation of Awarding Bodies, to weekly podcasts from experts and thought leaders, providing advice and guidance to leaders. FE News also record podcasts at conferences and events, giving you one on one podcasts with education and skills experts on the latest strategies and developments.

We have over 150 education podcasts on FE News, ranging from EdTech podcasts with experts discussing Education 4.0 and how technology is complimenting and transforming education, to podcasts with experts discussing education research, the future of work, how to develop skills systems for jobs of the future to interviews with the Apprenticeship and Skills Minister.

We record our own exclusive FE News podcasts, work in conjunction with sector partners such as FAB to create weekly podcasts and daily education podcasts, through to working with sector leaders creating exclusive education news podcasts.

Education Video Interviews

FE News have over 700 FE Video interviews and have been recording education video interviews with experts for over 12 years. These are usually vox pop video interviews with experts across education and work, discussing blue sky thinking ideas and views about the future of education and work.

Events

FE News has a free events calendar to check out the latest conferences, webinars and events to keep up to date with the latest education news and strategies.

FE Newsrooms

The FE Newsroom is home to your content if you are a FE News contributor. It also help the audience develop relationship with either you as an individual or your organisation as they can click through and ‘box set’ consume all of your previous thought leadership articles, latest education news press releases, videos and education podcasts.

Do you want to contribute, share your ideas or vision or share a press release?

If you want to write a thought leadership article, share your ideas and vision for the future of education or the future of work, write a press release sharing the latest education news or contribute to a podcast, first of all you need to set up a FE Newsroom login (which is free): once the team have approved your newsroom (all content, newsrooms are all approved by a member of the FE News team- no robots are used in this process!), you can then start adding content (again all articles, videos and podcasts are all approved by the FE News editorial team before they go live on FE News). As all newsrooms and content are approved by the FE News team, there will be a slight delay on the team being able to review and approve content.

 RSS IconRSS Feed Selection Page